Projekty

Nadácia ZSE
Grantový program: Výnimočné doučko
Názov projektu: Aj bez internetu dokážeme vzdelávať
Autor projektu: Mgr. Monika Podolinská

Primárnym cieľom projektu je v období od 5.3.2021 do 30.8.2021 vytvoriť v spolupráci žiakov, rodičov a učiteľov  učebnú pomôcku pre žiakov bez prístupu na internet využiteľnú nielen v domácom prostredí, overiť jej efektivitu v praxi, a následnou úpravou zabezpečiť jej finálnu verziu.

Čiastkové ciele:
1. Vytvoriť pracovný tím zložený zo žiakov, rodičov a učiteľov našej školy.
2. Zostaviť zoznam tém, ich obsahu ako teoretického základu pre zhotovenie učebnej pomôcky.
3. Príprava podkladov na vypracovanie tematických pracovných listov ako súčasť spracovanie jednotlivých tém.
4. Nahrávanie jednotlivých tém podľa ročníkov a predmetov a ich spracovanie do testovacej verzie.
5. Testovanie učebnej pomôcky žiakmi v školskom aj domácom prostredí podľa vopred stanovených kritérií.
6. Úprava a oprava učebnej pomôcky do finálnej verzie.
7. Uvedenie učebnej pomôcky do praxe.

Sekundárnym cieľom je získanie nových zručností žiakov a ich rodičov v práci s IKT – videokamerou a fotoaparátom.

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis
Grantový program: SE Energia pre vzdelanie 2021
Názov projektu: Neformálne piatky
Autor projektu: Mgr. Monika Podolinská

Primárnym cieľom projektu je prostredníctvom netradičného a hlavne neformálneho celodenného vzdelávania prinavrátiť žiakom stratenú motiváciu a dobehnúť zameškané.
Zapojením dobrovoľníkov rôzneho veku, národnosti, z rôznych oblastí spoločenského, kultúrneho, mediálneho či športového života naučiť našich žiakov spolupracovať a vzájomne sa tolerovať. Znížiť vedomostný prepad našich žiakov netradičnými metódami cez jazyk, hudbu, šport, tanec, spev, slovo a využiť pri tom pomoc dobrovoľníkov.

„Neformálne piatky“ sú naším riešením zmiernenia výpadku z vyučovania žiakov bezprístupu na internet. Je návodom pre iných, ako sa dá výberom vhodných metód, foriempráce, netradične a zážitkovo, inkluzívne a kooperáciou nájsť motiváciu k učeniu,zopakovať naučené, dohnať zameškané, objaviť nové. 15 piatkov sa budú žiaci so ŠVVP ajbez učiť v malých zmiešaných skupinách, v škole aj mimo školy, spolu s dobrovoľníkmi zrôznych oblastí, a aj nerómskymi rovesníkmi kľúčové učivo jednotlivých predmetovprostredníctvom hudby, tanca, športu. Cez environmentálnu výchovu, práve detí či média,kultúru aj gastronómiu, inklúziu a toleranciu im uľahčíme opätovnú adaptáciu na školu ana samotné učenie.

Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"

 

Základná škola Muránska Dlhá Lúka 321

je v období  od 1.10.2020 – do 31.8.2023 zapojená v projekte

„Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“.


Kód projektu
: 312011AQ14

Operačný program: Ľudské zdroje

Oblasť intervencie: Zníženie miery predčasného ukončenia školskej dochádzky a predchádzanie takémuto ukončovaniu a podpora rovnocenného prístupu ku skvalitňovaniu základného vzdelania žiakov

Špecifický cieľ: Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ sa realizuje vďaka pomoci EÚ, konkrétne vďaka prostriedkom poskytnutých z Európskeho sociálneho fondu a z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Riadiaci orgán: www.ludskezdroje.gov.sk

Sprostredkovateľský orgán: www.minedu.sk

Prijímateľ Národného projektu: www.mpc-edu.skProjekt "Podpora pomáhajúcich profesií 3"

Základná škola Muránska Dlhá Lúka 321

je v období  od 09/2023 – do 12/2026 zapojená v projekte

„Podpora pomáhajúcich profesií 3“.


Kód projektu
: 401402DLC8

Kód výzvy: PSK-MSVVS-001-2023-NP-ESF+

Špecifické ciele:

ESO4.5. Zvýšenie kvality, inkluzívnosti a účinnosti systémov vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj ich relevantnosti z hľadiska trhu práce okrem iného prostredníctvom potvrdzovania výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa s cieľom podporiť nadobúdanie kľúčových kompetencíí vrátane podnikateľských a digitálnych zručností, a tiež prostredníctvom podpory zavádzania systémov duálnej odbornej prípravy a učňovskej prípravy (ESF+)

ESO4.6. Podpora rovného prístupu, a to najmä znevýhodnených skupín, ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelávaniu a odbornej príprave a podpora ich úspešného ukončenia, počnúc vzdelávaním a starostlivosťou v ranom detstve cez všeobecné a odborné vzdelávanie a prípravu až po terciárnu úroveň a vzdelávanie a učenie dospelých vrátane uľahčovania vzdelávacej mobility pre všetkých a prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím (ESF+)


Projekt „Podpora pomáhajúcich profesií 3“ sa realizuje vďaka podpore z Európskeho Sociálneho Fondu Plus v rámci programu Slovensko.

Aktuality

Projektový deň v 4. A

26. 05. 2024 - Projektové dni sme si v našej škole odsúhlasili z viacerých dôvodov. Asi tým najdôležitejším pre nás  a pre našich ži...  >> čítaj viac

Projektový deň v 1. A

26. 05. 2024 - Opäť sme sa venovali netradičnému vzdelávaniu na danú tému „ Odpad okolo nás“. Začali sme rozprávk...  >> čítaj viac

Aktualizačné vzdelávanie

23. 05. 2024 - AKTUALIZAČNÉ VZDELÁVANIEV zmysle § 57 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagog...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Projektový deň v 4. A

Projektový deň v 1. A

Základné informácie

ZŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 321
050 01 Revúca

Riaditeľ: Mgr. Klementína Klimeková
Tel.: 0902 974 402
E-mail: infozsmdl.sk
Počet žiakov: 52
Počet pedagógov: 7