Aktualita: Oznam - Zápis do prvého ročníka

Dátum zverejnenia: 31. 03. 2021
Popis:

 

Oznámenie o zápise detí do 1. ročníka základnej školy

Podľa § 20 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len zápis). Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

Základná škola začína konanie vo veci zápisu na základe podnetu zákonného zástupcu dieťaťa. Týmto podnetom je písomná prihláška - Prihláška na plnenie povinnej školskej dochádzky (ďalej len "prihláška"), vyplnená zákonným zástupcom dieťaťa.

 

Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ Muránska Dlhá Lúka 321

pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční

v stredu 14. apríla 2021

v čase od 08:00 do 12:00 hod.

v budove základnej školy, na prízemí.

Zápis je určený pre deti narodené od 1. septembra 2014 do 31. augusta 2015.

Z dôvodu pretrvávajúcej mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID – 19 sa zápis bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí.

 

Na zápis je potrebné priniesť:

rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonných zástupcov.

V prípade, že sa zápisu zúčastní len jeden zákonný zástupca,

prosíme o doloženie písomného súhlasu druhého zákonného zástupcu.

 

Zápis dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
  • Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s písomnou žiadosťou (t. j. prihláškou) predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

 

Zápis dieťaťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku

  • Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku. V tomto prípade zákonný zástupca predkladá aj súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

 

Nultý ročník v základnej škole

Na školský rok 2021/2022 dieťa, u ktorého sa na základe odborného vyšetrenia v príslušnom školskom zariadení výchovného poradenstva a prevencie preukáže, že nedosahuje školskú spôsobilosť, bude môcť byť prijaté do nultého ročníka základnej školy, ak len pôjde o dieťa:

  • ktoré dosiahne fyzický vek šesť rokov do 31.08.2021,
  • nedosiahne školskú spôsobilosť,
  • pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia a
  • vzhľadom na sociálne prostredie nie je u neho predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu prvého ročníka základnej školy.

 

Ak dieťa nedosiahlo školskú spôsobilosť a zároveň nespĺňa ostatné podmienky na to, aby bolo prijaté do 1. ročníka základnej školy, riaditeľ školy odporučí zákonnému zástupcovi alebo zástupcovi zariadenia, aby požiadal riaditeľa príslušnej materskej školy buď o prijatie dieťaťa do materskej školy, ak ju dieťa nenavštevovalo, prípadne o pokračovanie vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevenciepísomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorasts informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

 

Základná škola pri zápise dieťaťa vyžaduje:

  • osobné údaje o dieťati - meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, národnosť, štátna príslušnosť a adresa trvalého pobytu dieťaťa;
  • osobné údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa - meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje na účely komunikácie (telefónne číslo, e-mail, elektronická schránka).


Počet zobrazení: 820


Aktuality

Medzinárodný deň Rómov

10. 04. 2024 - V 1. A sme tento významný deň oslávili  hudbou, spevom a tancom. V prváckej triede sa vystriedali všetci žiaci a spol...  >> čítaj viac

Návšteva Evanjelického gymnázia v Tisovci

08. 04. 2024 - Štvrtok štvrtého štvrtý štvrtáci po štvrtej hodine vyrazili k iným štvrtákom... Tento malý výlet nebol len o v...  >> čítaj viac

Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii

05. 04. 2024 - ,,Všetky ľudské bytosti sa rodia slobodné a rovnocenné v dôstojnosti a právach. Každá doktrína r...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Medzinárodný deň Rómov

Návšteva Evanjelického gymnázia v Tisovci

Základné informácie

ZŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 321
050 01 Revúca

Riaditeľ: Mgr. Klementína Klimeková
Tel.: 0902 974 402
E-mail: infozsmdl.sk
Počet žiakov: 52
Počet pedagógov: 7