Aktualita: Aktualizačné vzdelávanie

Dátum zverejnenia: 23. 05. 2024
Popis:

AKTUALIZAČNÉ VZDELÁVANIE

V zmysle § 57 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania
ZŠ Muránska Dlhá Lúka 321

zverejňuje názov programu aktualizačného vzdelávania, ktoré poskytuje nasledovne:

Názov: Inkluzívna škola pre všetkých
Efektívne vyučovanie

Hlavný cieľ:

1. Prijatie inklúzie ako spôsobu vnímania jedinečnosti každého žiaka.

2. Prijatie dôležitosti vytvárania podmienok pre efektívne vyučovanie.

Špecifické  ciele:

  1. Pochopenie pojmov inklúzia a integrácia a rozdielov medzi nimi.
  2. Osvojenie si metód a didaktických postupov vedúcich k inklúzii.
  3. Aplikovanie metód  a didaktických postupov v praxi.
  4. Poznať a vytvárať vhodné podmienky pre efektívne vyučovanie.
  5. Poznať a aplikovať metódy podporujúce efektívne vyučovanie.
  6. Poznať úlohu učiteľa v procese efektívneho vyučovania.

Cieľová skupina – pedagogickí zamestnanci školy

Obsah a rozsah vzdelávacieho programu:

Téma

Dotácia hodín


1.) Príbeh inklúzie – pojmy integrácia, inklúzia, segregácia - prezenčne

2.) Spolu tvoríme školu pre všetkých –  podmienky inklúzie, pozitíva, možné riziká -  prezenčne

3.) Spolu tvoríme školu pre všetkých - metódy a formy práce, úloha učiteľa

4.) Podmienky efektívneho vyučovania – prostredie, klíma triedy - prezenčne

5.) Zapájanie všetkých žiakov - učebné štýly žiakov a práca s nimi - prezenčne

6.) Metódy a formy práce podporujúce efektívne učenie - príklady metód, úlohy učiteľa - dištančne

5.) Výstup z aktualizačného vzdelávania – dištančne

1 h.

2 h.


1 h.

1 h.

1 h.

2 h.

2 h.

Rozsah vzdelávacieho programu: spolu 10 hodín, z toho 6 hodín prezenčne a 4 hodiny dištančne.

Trvanie vzdelávacieho programu: školský rok 2023/2024

Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončenie vzdelávania

-        80% účasť na prezenčnom vzdelávaní,

-        vypracovanie dištančnej úlohy: Vypracujte v rámci inkluzívneho vzdelávania 3

diferencované úlohy v ľubovoľnom predmete a ľubovoľnej téme.

Personálne zabezpečenie a garant vzdelávacieho programu:

Garant programu: Mgr. Klementína Klimeková

Lektor vzdelávacieho programu: Mgr. Katarína Šuchová, Mgr. Klementína Klimeková

Počet zobrazení: 45


Aktuality

Výberové konanie - sociálny pedagóg

13. 06. 2024 - Obec Muránska Dlhá Lúka Muránska Dlhá Lúka 111, 050 01 Muránska Dlhá Lúka vyhlasuje výberové konanie...  >> čítaj viac

Beseda a včelách

11. 06. 2024 - 06.06.2024 sa konala v našej škole beseda o včelách. Málokedy si uvedomujeme, že včely sú pre náš život veľmi dôležit...  >> čítaj viac

Deň najlepších priateľov

09. 06. 2024 - Spoločne so žiakmi sme si pripomenuli „Deň najlepších priateľov“ aktivitami,  spevom a tancom. V príbehu ...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Beseda a včelách

Ocenenie

Základné informácie

ZŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 321
050 01 Revúca

Riaditeľ: Mgr. Klementína Klimeková
Tel.: 0902 974 402
E-mail: infozsmdl.sk
Počet žiakov: 52
Počet pedagógov: 7